+1 (647) 905-6173 [email protected]

ᑲᐃᓑᑿᐱᒪᑎᓯᐨ ᓇᓇᐣᑐᑭᑫᐣᒋᑫᐏᐣ ᐅᐍ ᑲᑮᓑᑿᐱᒪᑎᓯᐨ ᐊᐍ ᕒᐅᑖᐣ ᑹᑹᓑ

ᑹᑹᓑ, 31, ᑮᓑᑿᐱᒪᑎᓯ ᒣᑿᐨ ᓂᑭᐲᓯᒼ 1, 2017, ᐃᐦᐃᒪ ᑲᐃᔑ ᑲᐯᔑᐨ ᐃᒪ ᑮᐢᑭᒪᓂᓰᐘᐴᐣᐠ ᐃᓑᑯᓂᑲᓂᐣᐠ ᑲᐃᓑᑿ ᐃᔕᐨ ᐃᒪ ᒪᓑᑭᑮᐏᑲᒥᑯᐣᐠ ᐁᑮᔕᐨ ᒥᔒᓌ ᐃᐍ ᑕᓱᑎᐸᐦᐃᑲᓇᐣ ᒦᓇ ᑮᔑᑲᐣ ᐊᐸᐣ ᑲᑮ ᐊᓂᓑᑿᐱᒪᑎᓯᐨ. ᐃᐍ ᑲᐅᓀᐣᒋᑲᑌᐠ ᐃᓑᑿᐱᒪᑎᓯᐏᐣ ᑲᓇᓇᐣᑐᑭᑫᐣᒋᑲᑌᐠ ᐅᑲᓇᑲᒋᑐᓇᐘ ᐋᓃᐣ ᑲᐃᓯᓭᐠ ᐃᐍ ᑹᑹᓑ ᑲᑮᓑᑿᐱᒪᑎᓯᐨ. ᐃᑭᐍᓂᐘᐠ ᑫᐱᓯᐣᑕᒧᐘᐨ ᐃᓯᓭᓂ ᒋᐸᑭᑎᓇᒧᐘᐨ ᐃᑭᑐᐏᓇᐣ ᒋᓇᑌᑭᐣ ᐁᑲ ᐊᐘᔑᒣ ᐊᐑᔭ ᒌ ᐃᓑᑿᐱᒪᑎᓯᐨ. ᐃᐦᐃᐍ ᑲᐃᓑᑿᐱᒪᑎᓯᐨ ᑲᓇᓇᐣᑐᑭᑫᐣᒋᑲᓂᐘᐣᐠ ᐃᓀᐣᒋᑲᑌᐠ ᒥᓂᑯᐠ ᒋᑐᒋᑲᑌᐠ 14 ᑕᓱᑮᔑᑲ ᒦᓇ ᒋ ᐊᐣᑐᑕᐘᑲᓀᐘᐨ 20 ᑫᑎᐸᒋᒧᐘᐨ. ᐃᐦᐃᐍ ᑲᐃᓑᑿᐱᒪᑎᓯᐨ ᑲᓇᓇᐣᑐᑭᑫᐣᒋᑲᑌᐠ ᑕᐃᔑᒪᒋᑕᓂᐘᐣ 9:30 ᑭᔐᐸᔭᐠ ᐃᓯᓭᐠ ᐅᓑᑭᑮᔑᑲᐠ, ᐊᐱᑕᐏᓃᐱᐣ ᑮᓯᐢ 29, 20204 ᐃᐦᐃᒪ 189 Red River Road, ᑕᐣᑐᕒ ᐯ. ᒪᓑᑭᑮᐏᓂᓂ ᒪᔾᑯᓬ ᐏᓬᓴᐣ ᐅᑲᓃᑲᓂᓑᑲᐣ. ᑫᐟ ᐳᕒᔐ ᒦᓇ ᑫᕒᐅᓬᐃᐣ ᓬᐄᐨ ᑕᐃᓇᓄᑮᐘᐠ ᑲᐃᑿᐱᒪᑎᓯᐨ ᓇᓇᑲᒋᒋᑫᐏᐣ ᐅᑕᔭᒦᑕᑫᐠ.

ᐊᐘᔑᒣ ᐑᐣᑕᒪᑫᐏᐣ

ᐊᐦᐊᐍ ᑲᓃᑲᓂᓑᑲᐣᐠ ᐅᑮᐑᐣᑕᐣ ᐅᐍ ᐲᐘᐱᑯᐣᐠ ᑲᔕᑅᑌᓭᐠ ᐅᐍ ᑲᐃᓑᑿᐱᒪᑎᓯᐨ ᓇᓇᐣᑐᑭᑫᐣᒋᑫᐏᐣ ᐁᑲ ᒋᐲᐣᑕᐍᓯᒋᑲᑌᐠ ᑲᔦᒪ ᐁᑲ ᒋᐸᐸᒥᓂᔕᐦᐃᑲᑌᐠ. ᐊᐘᐦᐃᒣ ᐑᑭᑫᐣᑕᒪᐣ, ᐅᒪ ᐃᔑᒪᐣᓯᓇᐦᐃᑫᐣ [email protected].